Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve 29863 Sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında Göz Nurunu Koruma Vakfı (Göz Vakfı) hastane ve tıp merkezleri: (Bayrampaşa Göz Hastanesi, İdealtepe Beria Turaç Göz Merkezi, Bursa Yıldırım Göz Merkezi) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.

Bayrampaşa Göz Hastanesi: Yeni doğan Mah. Abdi ipkekçi Cad. No:89/1 Bayrampaşa / İstanbul, 
İdealtepe Beria Turaç Göz Merkezi: İdealtepe Mah. Kestane Sk. No:3 Küçükyalı / İstanbul, 
Bursa Yıldırım Göz Merkezi: Sinan dede Mah. Barutluk Cad. No:92 Yıldırım / Bursa 

“Veri Sorumlusu” sıfatına sahip yukarıda adı geçen Göz Vakfı, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekilde, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek; mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilere (hizmet alanın yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, kurumlarımızın tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilere) açıklanabilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve 29863 sayılı Yönetmelik’de sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amacı ve hukuki sebepleri;

 • Hizmet alana sunulabilecek muayene, teşhis, tedavi, tedavi sonrası hasta takibi ve tanıtım hizmetlerinde kullanmak,
 • Elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında sağlanan hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Mevzuat gereği T.C. Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarmak,
 • Kamu ve özel hukuk kişileriyle yapılmış olan anlaşmalarda öngörülen yükümlülüklere uymak,
 • Talep edilen diğer hizmetleri sunabilmek,
 • Hizmet alan ile oluşan hukuki ilişkinin gereğini yerine getirmektir.


Web sitemizde yer alan online işlemler ile ilgili hizmetimiz, çağrı merkezi hizmetimiz, kurumlarımıza yapmış olduğunuz fiziki başvurular gibi yöntemlerle bilgileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Göz Vakfı bünyesinde bulunan yukarıda belirtilen kurumlara başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. ve 29863 sayılı Yönetmeliğin 9. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilere Erişim Bilgi Talep Formu

 

 

İletişim 0212 467 75 00
Bize Ulaşın Detaylı Ulaşım Bilgileri Bayrampaşa İdealtepe Bursa